Αρχική | NewsRoom | Επιλεγμένα άρθρα | Βιντεόραμα | Αρθρα αναγνωστών | Τα δικά σας σχόλια | Σχετικά με μας | Επικοινωνία |   Blog-Like Style
Ακολουθείστε τους AegeanTimes|   Καιρός | Αθήνα 16oC 12oC
    | Θεσσαλονίκη 15oC 9oC
    | Ηράκλειο 17oC 13oC
 
Αγροτική Τράπεζα ... της Ελλάδος;;; | AegeanTimes.GR | 4/8/2012 | Πρωτοσέλιδο:
@Πρωτοσέλιδο
Αγροτική Τράπεζα ... της Ελλάδος;;;
Η «καλή» και η «κακή» τράπεζα! Η αλλιώς... το «φιλέτο» και τα «κόκαλα»!!! Τι σχέση έχει το «Μνημόνιο» με την ΑΤΕ;;;
Λάζαρος Ελευθεριάδης aegeantimes.gr
αρχική καταχώρηση στις 4/8/2012, 11:21
τελ. ενημέρωση 4/8/2012


Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος ιδρύθηκε ως οργανισμός, στις 27 Ιουνίου 1929, με σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, «Περί συστάσεως και λειτουργίας της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος» και κυρώθηκε με τον Νόμο 4332/1929.

Το 1991, με το Ν. 1914/1990, άρθρο 26 παρ. 1, μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» και έλαβε αριθμό Μ.Α.Ε. 24402/06/Β/91/39. Το μετοχικό της κεφάλαιο ύψους 146 δισ. δρχ. περίπου προήλθε από την εισφορά του συνόλου του ενεργητικού και του παθητικού της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ 2960/8.7.1991).

Έδρα της Τράπεζας είναι ο Δήμος Αθηναίων και συγκεκριμένα η οδός Πανεπιστημίου αριθμός 23.

Η διάρκειά της ορίστηκε σε εκατό (100) έτη δηλαδή έως το 2091 και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Σκοπός της Τράπεζας, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού της, είναι η εκτέλεση και η παροχή για λογαριασμό της και για λογαριασμό τρίτων κάθε τραπεζικής εργασίας και υπηρεσίας, που συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό και στην ανάπτυξη της οικονομίας και ειδικότερα του αγροτικού τομέα.

Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.

Πανταλάκης Θεόδωρος, Πρόεδρος
Λάζαρη Αδαμαντίνη, Αντιπρόεδρος
Ζαχαριάδης Νικόλαος, Αντιπρόεδρος - Μη εκτελεστικό Μέλος
Μούργελας Γιάννης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος
Γούτης Βασίλειος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος
Γανιάρης Κωνσταντίνος, Μη εκτελεστικό Μέλος
Καραμίχας Τζανέτος, Μη εκτελεστικό Μέλος
Αμούντζιας Κωνσταντίνος, Μη εκτελεστικό Μέλος
Σαρρής Θεόδωρος, Μη εκτελεστικό Μέλος
Δαβίλλας Ανδρέας, Μη εκτελεστικό Μέλος
Μπέτσης Ηλίας, Μη εκτελεστικό Μέλος
Φιλίππου Κωνσταντίνος, Μη εκτελεστικό Μέλος
Αντωνόπουλος Αλέξανδρος, Μη εκτελεστικό Μέλος
Φρονίστας Πέτρος, Εκπρόσωπος Δημοσίου

Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Σκοπός
Σκοπός της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση και ο έλεγχος της πιστής εφαρμογής των κανόνων Εταιρικής Διακυβέρνησης σε επίπεδο Τράπεζας και Ομίλου, καθώς και η χάραξη κατευθυντήριων γραμμών και ο συντονισμός της δράσης και των ενεργειών για την επίτευξη των στόχων της Τράπεζας και των εταιριών του Ομίλου της.
2. Σύνθεση
Η Επιτροπή απαρτίζεται από πέντε (5) έως επτά (7) μέλη, στην οποία συμμετέχουν:
- Ο Διοικητής - Πρόεδρος του Δ.Σ., ως Πρόεδρος,
- Τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου,
- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στελέχη της Τράπεζας που ασκούν καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνσης,
- Ένα (1) έως τέσσερα (4) μέλη από τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων Νομικών Υπηρεσιών, Οικονομικών Υπηρεσιών, Στρατηγικού Σχεδιασμού Ανάλυσης & Επενδυτικών Σχέσεων, Πίστης, Μεγάλων Πελατών, Επιχειρήσεων, Δικτύου, Διαρκούς Βελτίωσης και Καταθετικών και Επενδυτικών Προϊόντων, που ορίζονται κάθε φορά με Απόφαση Διοίκησης.

3. Αρμοδιότητες
Η Εκτελεστική Επιτροπή λειτουργεί στο πλαίσιο του ισχύοντος Εσωτερικού Κανονισμού της Τράπεζας και έχει τις εξής βασικές αρμοδιότητες, που αφορούν τόσο την Τράπεζα όσο και τις ενοποιούμενες θυγατρικές της:
- Η παρακολούθηση των κανόνων Εταιρικής Διακυβέρνησης και η λήψη μέτρων για την πιστή εφαρμογή αυτών.
- Η έγκριση αρχών και διαδικασιών πιστωτικής πολιτικής.
- Η χάραξη κατευθύνσεων επιχειρηματικών σχεδίων και η λήψη αποφάσεων σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού και επιλογών της Τράπεζας.
- Η έγκριση συνεργασιών, ανάπτυξης τεχνολογικών υποδομών και στρατηγικών marketing της Τράπεζας.

Η Επιτροπή είναι αρμόδια και για κάθε συναφές θέμα που άπτεται στο φάσμα των προαναφερθεισών δραστηριοτήτων, καθώς και για κάθε άλλο θέμα για το οποίο θα της εκχωρηθεί σχετική εξουσιοδότηση από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Εκτελεστική Επιτροπή μπορεί να εκχωρεί μέρος των αρμοδιοτήτων της σε Επιτροπές που συγκροτεί η ίδια, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε στελέχη της Τράπεζας.

ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑ:
ΠΟΙΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΤΕ ;;;


Το μετοχολόγιο της ΑΤΕ δίνει την απάντηση

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 680.682.960 75,18%
ΔΕΚΑ Α.Ε. 19.333.333 2,13%
ΛΟΙΠΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ 205.428.151 22,69%
ΣΥΝΟΛΟ 905.444.444 100,00%


Απλά η Τράπεζα της Ελλάδος εφηύρε τον τρόπο, ούτως ώστε να γίνει με τον καλύτερο τρόπο για τον αγοραστή, εν προκειμένω με την Τράπεζα Πειραιώς, και με τον χειρότερον για τον Έλληνα πολίτη, το σύνηθες και μόνιμον “υποζύγιον”.

Διεχώρησε την Τράπεζα σε “καλή” και “κακή”, ή αλλιώς το “φιλέτο” και τα “κόκαλα”, και έδωσε (πώλησε) το “φιλέτο” στην Τράπεζα Πειραιώς και τα “κόκαλα” τα άφησε στο Ελληνικό Δημόσιο.

Το επιχείρημα ήταν το σύνηθες σε αυτές τίς περιπτώσεις, ότι ήταν η μοναδική συμφέρουσα για το Ελληνικό Δημόσιο λύση.

«Η Αγροτική Τράπεζα θα είχε οδηγηθεί σε κλείσιμο και εκκαθάριση, εάν δεν είχε υιοθετηθεί η απόφαση για τη μεταβίβασή της στην Τράπεζα Πειραιώς», δήλωσε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιώργος Προβόπουλος, μιλώντας στην Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής.

Η ανακεφαλαιοποίηση της ΑΤΕ δεν ήταν εφικτή, είπε ο κ. Προβόπουλος, καθώς, «σύμφωνα με το Μνημόνιο, η ανακεφαλαιοποίηση δεν θα μπορούσε να γίνει με κεφάλαια του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, επειδή η τράπεζα δεν είναι βιώσιμη».

ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ :

ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑΤΙ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΝΕΒΗ ΤΟ ΙΔΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΤΕ ;;;

ΕΡΩΤΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ :

ΜΗΠΩΣ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΙ “ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ” ΜΑΣ, ΑΚΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΒΓΑΖΟΥΝ … «ΣΠΥΡΙΑ» ;;;

ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ :

Η ΜΗΠΩΣ ΕΠΕΙΔΗ ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ ΟΙ ΕΦΙΑΛΤΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΓΑΠ ΚΑΙ ΟΙ ΚΗΠΟΥΡΟΙ ΤΟΥ, ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΗΤΟ “ΜΝΗΜΟΝΙΟ” ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ :::

ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΕ, ΔΕΝ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΑΝ ΚΑΘΟΛΟΥ!!!

ΟΠΟΙΑ “ΧΑΡΑ” ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ !!!

Οι AegeanTimes στα social media: Μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις|

 


Προσφορές - Εδώ θα βρεις προϊόντα τεχνολογίας σε απίστευτα χαμηλές τιμές. Αγόρασε online σήμερα! Κάντε Click Εδώ

-
 
  To Σχόλιο σας:
-
 Παύλος
 -
Θα σε παρακαλουσα να δημοσιεύσεις τις εξης πληροφορίες (αν και εφ'οσον τις γνωρίζεις) 1) Τι κοινό συνδέει τον πρόεδρο της ΑΤΕ με τον διοιλητη τηε ΤτΕ και την Πειραιώς? 2) Ποιά ειναι τα ποσά τα οποία δανειστηκαν τα 2 τέως μεγαλα κομματα, ΠΑΣΟΚ & ΝΔ, και απο ποιες τραπεζες με εγγυηση τις μελλοντικές κομματικές επιχορηγήσεις? 3) Τα επισφαλη δανεια ποιός θα τα πληρωσει? 4) Μεσα σ'αυτα τα δάνεια ειναι και τα κομματικά? (δηλ. θα βγουμε και κεραταδες και δαρμένοι?) 5) Κι αφου αναφέρεις το μετοχολόγιο της ΑΤΕ μήπως θα ηταν πρέπον να αναφέρεις και το μετοχολόγιο της Πειραιώς? ή του'λάχιστον το πραγματικό ιδιοκτήτη ? Δε νομίζω να ζηταω δυσκολα απο ενα δημοσιογραφο όπως εσυ....Ευχαριστω και περιμένω απαντηση
 4/8/2012 | 11:51:28 πμ

Αυτή η είδηση έχει συνολικά 1 σχόλιo

 

Διαδώστε το άρθρο

 

       1
 

-

Αρχείο Ειδήσεων

 

Αναλυτική αναζήτηση

 
Περισσότερα από
την @Πρωτοσέλιδο

 

Aγώνας δρόμου για να κλείσει η συμφωνία
Ομοβροντία μηνυμάτων έφτασε το απόγευμα της Τετάρτης στην Αθήνα από δανειστές και εταίρους για να κλείσει η συμφωνία μέσα στο επόμενο επταήμερο.


Bild: Ειδικό τέλος για τις 500 πλουσιότερες οικογένειες στην Ελλάδα


ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΞΑΝΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ


ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ για τα αποτελέσματα των Ευρωεκλογών! Ολα τα ποσοστά των κομμάτων από τον άνθρωπο που προέβλεψε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις (BINTEO)


ΒΙΝΤΕΟ: Εκπομπή με εκρηκτικές αποκαλύψεις από τον Γιώργο Αδαλή στο κανάλι Εγνατία της Θεσσαλονίκης για το σκάνδαλο του Θριασίου Πεδίου!

 
-
@Ελλάδα
 

H Δίκη Χρυσής Αυγή Διακόπηκε για τις 12 Μαΐου
Tέθηκε ξανά και εμφατικά το θέμα της αλλαγής της αίθουσας διεξαγωγής της δίκης


Δίκη Χρυσής Αυγής: Επανέναρξη με ενστάσεις


Αλλάζει το σκηνικό του καιρού


Σφοδρή κακοκαιρία σε όλη τη χώρα


Δύσκολη νύχτα για χιλιάδες Κεφαλονίτες

-
@Πρωτοσέλιδο
 
Aγώνας δρόμου για να κλείσει η συμφωνία
Ομοβροντία μηνυμάτων έφτασε το απόγευμα της Τετάρτης στην Αθήνα από δανειστές και εταίρους για να κλείσει η συμφωνία μέσα στο επόμενο επταήμερο.

-
@Πολιτική
 
Ο έμπιστος του Καραμανλή και πρώην Διοικητής της ΕΥΠ, Δημήτρης Παπαγγελόπουλος, σε θέση Υφυπ. Δικαιοσύνης
Ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος είναι πρώην προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών

 
@Αστυνομικό
 
Σήμερα η απολογία της μητέρας της μικρής Άννυ
Στις 14 Απριλίου που τον πήρα τηλέφωνο μου έλεγε ότι δεν είναι καλά κλαίγοντας

 
@Αμυνα
 
Με δύο CN-235 & πέντε Ε/Π η σημερινή Τουρκική παρουσία στο Αιγαίο!
Είχαμε την εμφάνιση δύο Κατασκοπευτικών -Καταγραφικών αεροσκαφών στο Αιγαίο

-
@Εθνικά
 
Τι έκανε ο γιoς του Ερντογάν στη Θράκη;


-
@Διεθνή
 
Ρώμη: Κλειστό έως το μεσημέρι το αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο λόγω φωτιάς
Επειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε χώρο αποθήκευσης αποσκευών

 
-
O καιρός σήμερα
 
Γενική πρόγνωση καιρού για Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2013
Αραιές νεφώσεις σε ολόκληρη τη χώρα οι οποίες στη Δυτική Ελλάδα σταδιακά θα πυκνώσουν

 

[σας ενδιαφέρουν]

 


 
 
-
-
 

Δημοφιλή

   09:22   Σήμερα η απολογία της μητέρας της μικρής Άννυ γράφει  @αστυνομικό ο/η Καραμιχάλη Ελεονόρα,


   06:48   Aγώνας δρόμου για να κλείσει η συμφωνία γράφει  @πρωτοσέλιδο ο/η Καραμιχάλη Ελεονόρα,


   09:00   Ρώμη: Κλειστό έως το μεσημέρι το αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο λόγω φωτιάς γράφει  @διεθνή ο/η Καραμιχάλη Ελεονόρα,


   12:43   Ενιαίος ΦΠΑ 18% - Τι θα γίνει με συντάξεις, εργασιακά γράφει  @οικονομία ο/η Καραμιχάλη Ελεονόρα,περισσότερα από το NewsRoom

Πρωτοσέλιδο

   06:48   Aγώνας δρόμου για να κλείσει η συμφωνία  Καραμιχάλη Ελεονόρα, @πρωτοσέλιδοΤετάρτη, 6 Μαΐου 2015 

   08:05   Bild: Ειδικό τέλος για τις 500 πλουσιότερες οικογένειες στην Ελλάδα  @πρωτοσέλιδοΠέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2015 

   21:38   ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΞΑΝΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ  Γιώργος Αδαλής, @πρωτοσέλιδοΠαρασκευή, 16 Μαΐου 2014 

   08:51     ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ για τα αποτελέσματα των Ευρωεκλογών! Ολα τα ποσοστά των κομμάτων από τον άνθρωπο που προέβλεψε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις (BINTEO)  Γιώργος Αδαλής@πρωτοσέλιδοπερισσότερα από το NewsRoom

 

Ακολουθείστε τους αρθρογράφους μας

 

πρόσφατα άρθρα
THE END !!! Μια νέα παγκόσμια “Γιάλτα” είναι προ των θυρών!!!
Το δράμα του Ελληνικού λαού στην τελευταία του “πράξη”...
Λάζαρος Ελευθεριάδης, 30/8/2013,18:12
Σχόλια :    1
«TOTUM GRAECORUM EST» !!!
Όλα είναι Ελληνικά, όλα προέρχονται από τους Έλληνες , (Μάρκος Τύ...
Λάζαρος Ελευθεριάδης, 17/8/2013,10:08
Σχόλια :    0
Η αλλαλάζουσα μετριότητα των πολιτικών αφανίζει τον μεγαλύτερο σε έκταση Δήμο της Χώρας!!!
Σε επικίνδυνα μονοπάτια οδηγείται η Λέσβος ......
Λάζαρος Ελευθεριάδης, 2/7/2013,13:07
Σχόλια :    0
 
 
άλλοι αρθρογράφοι
Ενιαίος ΦΠΑ 18% - Τι θα γίνει με συντάξεις, εργασιακά
Υποχωρήσεις στα όρια των κόκκινων γραμμών, σε ΦΠΑ, συντάξεις και ...
Καραμιχάλη Ελεονόρα, , 7/5/2015,12:43
Σχόλια :    0
H Δίκη Χρυσής Αυγή Διακόπηκε για τις 12 Μαΐου
Tέθηκε ξανά και εμφατικά το θέμα της αλλαγής της αίθουσας διεξαγω...
Καραμιχάλη Ελεονόρα, , 7/5/2015,12:34
Σχόλια :    0
Σήμερα η απολογία της μητέρας της μικρής Άννυ
Στις 14 Απριλίου που τον πήρα τηλέφωνο μου έλεγε ότι δεν είναι κα...
Καραμιχάλη Ελεονόρα, , 7/5/2015,09:22
Σχόλια :    0
Ρώμη: Κλειστό έως το μεσημέρι το αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο λόγω φωτιάς
Επειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε χώρο αποθήκευσης αποσκευών...
Καραμιχάλη Ελεονόρα, , 7/5/2015,09:00
Σχόλια :    0
Κάτω από την Τιμή της Διαιτησίας το Ηλεκτρικό για την Αλουμίνιον
«Έχουμε πολύ μεγάλη δυσκολία να δεχθούμε μια δεκάρα παραπάνω από ...
Καραμιχάλη Ελεονόρα, , 7/5/2015,08:53
Σχόλια :    0
Helmepa: Άνοιγμα σε ναυπηγεία, νηογνώμονες και ασφαλιστικούς οργανισμούς
Η 33η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών της ΗELMEPΑ φιλοξενήθηκε...
Καραμιχάλη Ελεονόρα, , 7/5/2015,08:48
Σχόλια :    0
Δίκη Χρυσής Αυγής: Επανέναρξη με ενστάσεις
Με συζήτηση επί του αιτήματος να διεξαχθεί η διαδικασία σε άλλον ...
Καραμιχάλη Ελεονόρα, , 7/5/2015,08:38
Σχόλια :    0
Aγώνας δρόμου για να κλείσει η συμφωνία
Ομοβροντία μηνυμάτων έφτασε το απόγευμα της Τετάρτης στην Αθήνα α...
Καραμιχάλη Ελεονόρα, , 7/5/2015,06:48
Σχόλια :    0
 
 
     Υπηρεσίες που θα προσφέρουν σύντομα οι Aegean Times στους αναγνώστες

 

   Blog-Like Style
Αλλάξτε την μορφή που εμφανίζεται η κεντρική σελίδα των aegeantimes.gr και μεταμορφώστε την σε ένα blog. Για τους λάτρεις της κλασσικής προβολής στα sites.
     subscriber
Εγγραφτείτε στο νέο ανανεωμένο μας NewsLetter και γίνετε οι πρώτοι που έμαθαν τα νέα. Αρκεί να γράψετε το mail σας στο "subscriber" που βρίσκεται πάνω δεξιά στην αρχική μας σελίδα.
     web tv
Ετοιμάζονται τα στούντιο για τοWEB TV των Aegean Times
     web radio
Ηδη εκτελούμε δοκιμαστικές εκπομπές για το AegeanTimes Web Radio
     opinion
Σε μερικές μέρες θα μπορείτε όχι απλά να σχολιάσετε τα άρθρα μας αλλά να στείλετε κι εσείς το δικό σας
 

  NewsRoom | Blog-Like Style | web tv | Καιρός | Βιντεόραμα | Αρθρα αναγνωστών | Τα δικά σας σχόλια | Νομικές πληροφορίες | Σχετικά με μας | Επικοινωνία  apycom

 Οι συνεργάτες μας

  Ελλάδα | Πολιτική | Οικονομία | Αστυνομικό | Διεθνή | Απόψεις | Πρωτοσέλιδα | Τεχνολογία | Ασφάλεια | Εθνικά | Aμυνα | Διπλωματία | Ενέργεια | Ναυτιλία | Επενδύσεις   pycom

 Ερευνες

 

(c) 2011 Designed & Programmed byGeorge Adalis for Aegean Times Internet Media