Αρχική | NewsRoom | Επιλεγμένα άρθρα | Βιντεόραμα | Αρθρα αναγνωστών | Τα δικά σας σχόλια | Σχετικά με μας | Επικοινωνία |   Blog-Like Style
Ακολουθείστε τους AegeanTimes|   Καιρός | Αθήνα 16oC 12oC
    | Θεσσαλονίκη 15oC 9oC
    | Ηράκλειο 17oC 13oC
 
Αγροτική Τράπεζα ... της Ελλάδος;;; | AegeanTimes.GR | 4/8/2012 | Πρωτοσέλιδο:
@Πρωτοσέλιδο
Αγροτική Τράπεζα ... της Ελλάδος;;;
Η «καλή» και η «κακή» τράπεζα! Η αλλιώς... το «φιλέτο» και τα «κόκαλα»!!! Τι σχέση έχει το «Μνημόνιο» με την ΑΤΕ;;;
Λάζαρος Ελευθεριάδης aegeantimes.gr
αρχική καταχώρηση στις 4/8/2012, 11:21
τελ. ενημέρωση 4/8/2012


Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος ιδρύθηκε ως οργανισμός, στις 27 Ιουνίου 1929, με σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, «Περί συστάσεως και λειτουργίας της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος» και κυρώθηκε με τον Νόμο 4332/1929.

Το 1991, με το Ν. 1914/1990, άρθρο 26 παρ. 1, μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» και έλαβε αριθμό Μ.Α.Ε. 24402/06/Β/91/39. Το μετοχικό της κεφάλαιο ύψους 146 δισ. δρχ. περίπου προήλθε από την εισφορά του συνόλου του ενεργητικού και του παθητικού της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ 2960/8.7.1991).

Έδρα της Τράπεζας είναι ο Δήμος Αθηναίων και συγκεκριμένα η οδός Πανεπιστημίου αριθμός 23.

Η διάρκειά της ορίστηκε σε εκατό (100) έτη δηλαδή έως το 2091 και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Σκοπός της Τράπεζας, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού της, είναι η εκτέλεση και η παροχή για λογαριασμό της και για λογαριασμό τρίτων κάθε τραπεζικής εργασίας και υπηρεσίας, που συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό και στην ανάπτυξη της οικονομίας και ειδικότερα του αγροτικού τομέα.

Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.

Πανταλάκης Θεόδωρος, Πρόεδρος
Λάζαρη Αδαμαντίνη, Αντιπρόεδρος
Ζαχαριάδης Νικόλαος, Αντιπρόεδρος - Μη εκτελεστικό Μέλος
Μούργελας Γιάννης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος
Γούτης Βασίλειος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος
Γανιάρης Κωνσταντίνος, Μη εκτελεστικό Μέλος
Καραμίχας Τζανέτος, Μη εκτελεστικό Μέλος
Αμούντζιας Κωνσταντίνος, Μη εκτελεστικό Μέλος
Σαρρής Θεόδωρος, Μη εκτελεστικό Μέλος
Δαβίλλας Ανδρέας, Μη εκτελεστικό Μέλος
Μπέτσης Ηλίας, Μη εκτελεστικό Μέλος
Φιλίππου Κωνσταντίνος, Μη εκτελεστικό Μέλος
Αντωνόπουλος Αλέξανδρος, Μη εκτελεστικό Μέλος
Φρονίστας Πέτρος, Εκπρόσωπος Δημοσίου

Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Σκοπός
Σκοπός της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση και ο έλεγχος της πιστής εφαρμογής των κανόνων Εταιρικής Διακυβέρνησης σε επίπεδο Τράπεζας και Ομίλου, καθώς και η χάραξη κατευθυντήριων γραμμών και ο συντονισμός της δράσης και των ενεργειών για την επίτευξη των στόχων της Τράπεζας και των εταιριών του Ομίλου της.
2. Σύνθεση
Η Επιτροπή απαρτίζεται από πέντε (5) έως επτά (7) μέλη, στην οποία συμμετέχουν:
- Ο Διοικητής - Πρόεδρος του Δ.Σ., ως Πρόεδρος,
- Τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου,
- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στελέχη της Τράπεζας που ασκούν καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνσης,
- Ένα (1) έως τέσσερα (4) μέλη από τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων Νομικών Υπηρεσιών, Οικονομικών Υπηρεσιών, Στρατηγικού Σχεδιασμού Ανάλυσης & Επενδυτικών Σχέσεων, Πίστης, Μεγάλων Πελατών, Επιχειρήσεων, Δικτύου, Διαρκούς Βελτίωσης και Καταθετικών και Επενδυτικών Προϊόντων, που ορίζονται κάθε φορά με Απόφαση Διοίκησης.

3. Αρμοδιότητες
Η Εκτελεστική Επιτροπή λειτουργεί στο πλαίσιο του ισχύοντος Εσωτερικού Κανονισμού της Τράπεζας και έχει τις εξής βασικές αρμοδιότητες, που αφορούν τόσο την Τράπεζα όσο και τις ενοποιούμενες θυγατρικές της:
- Η παρακολούθηση των κανόνων Εταιρικής Διακυβέρνησης και η λήψη μέτρων για την πιστή εφαρμογή αυτών.
- Η έγκριση αρχών και διαδικασιών πιστωτικής πολιτικής.
- Η χάραξη κατευθύνσεων επιχειρηματικών σχεδίων και η λήψη αποφάσεων σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού και επιλογών της Τράπεζας.
- Η έγκριση συνεργασιών, ανάπτυξης τεχνολογικών υποδομών και στρατηγικών marketing της Τράπεζας.

Η Επιτροπή είναι αρμόδια και για κάθε συναφές θέμα που άπτεται στο φάσμα των προαναφερθεισών δραστηριοτήτων, καθώς και για κάθε άλλο θέμα για το οποίο θα της εκχωρηθεί σχετική εξουσιοδότηση από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Εκτελεστική Επιτροπή μπορεί να εκχωρεί μέρος των αρμοδιοτήτων της σε Επιτροπές που συγκροτεί η ίδια, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε στελέχη της Τράπεζας.

ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑ:
ΠΟΙΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΤΕ ;;;


Το μετοχολόγιο της ΑΤΕ δίνει την απάντηση

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 680.682.960 75,18%
ΔΕΚΑ Α.Ε. 19.333.333 2,13%
ΛΟΙΠΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ 205.428.151 22,69%
ΣΥΝΟΛΟ 905.444.444 100,00%


Απλά η Τράπεζα της Ελλάδος εφηύρε τον τρόπο, ούτως ώστε να γίνει με τον καλύτερο τρόπο για τον αγοραστή, εν προκειμένω με την Τράπεζα Πειραιώς, και με τον χειρότερον για τον Έλληνα πολίτη, το σύνηθες και μόνιμον “υποζύγιον”.

Διεχώρησε την Τράπεζα σε “καλή” και “κακή”, ή αλλιώς το “φιλέτο” και τα “κόκαλα”, και έδωσε (πώλησε) το “φιλέτο” στην Τράπεζα Πειραιώς και τα “κόκαλα” τα άφησε στο Ελληνικό Δημόσιο.

Το επιχείρημα ήταν το σύνηθες σε αυτές τίς περιπτώσεις, ότι ήταν η μοναδική συμφέρουσα για το Ελληνικό Δημόσιο λύση.

«Η Αγροτική Τράπεζα θα είχε οδηγηθεί σε κλείσιμο και εκκαθάριση, εάν δεν είχε υιοθετηθεί η απόφαση για τη μεταβίβασή της στην Τράπεζα Πειραιώς», δήλωσε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιώργος Προβόπουλος, μιλώντας στην Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής.

Η ανακεφαλαιοποίηση της ΑΤΕ δεν ήταν εφικτή, είπε ο κ. Προβόπουλος, καθώς, «σύμφωνα με το Μνημόνιο, η ανακεφαλαιοποίηση δεν θα μπορούσε να γίνει με κεφάλαια του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, επειδή η τράπεζα δεν είναι βιώσιμη».

ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ :

ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑΤΙ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΝΕΒΗ ΤΟ ΙΔΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΤΕ ;;;

ΕΡΩΤΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ :

ΜΗΠΩΣ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΙ “ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ” ΜΑΣ, ΑΚΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΒΓΑΖΟΥΝ … «ΣΠΥΡΙΑ» ;;;

ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ :

Η ΜΗΠΩΣ ΕΠΕΙΔΗ ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ ΟΙ ΕΦΙΑΛΤΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΓΑΠ ΚΑΙ ΟΙ ΚΗΠΟΥΡΟΙ ΤΟΥ, ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΗΤΟ “ΜΝΗΜΟΝΙΟ” ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ :::

ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΕ, ΔΕΝ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΑΝ ΚΑΘΟΛΟΥ!!!

ΟΠΟΙΑ “ΧΑΡΑ” ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ !!!

Οι AegeanTimes στα social media: Μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις|

 


Προσφορές - Εδώ θα βρεις προϊόντα τεχνολογίας σε απίστευτα χαμηλές τιμές. Αγόρασε online σήμερα! Κάντε Click Εδώ

-
 
  To Σχόλιο σας:
-
 Παύλος
 -
Θα σε παρακαλουσα να δημοσιεύσεις τις εξης πληροφορίες (αν και εφ'οσον τις γνωρίζεις) 1) Τι κοινό συνδέει τον πρόεδρο της ΑΤΕ με τον διοιλητη τηε ΤτΕ και την Πειραιώς? 2) Ποιά ειναι τα ποσά τα οποία δανειστηκαν τα 2 τέως μεγαλα κομματα, ΠΑΣΟΚ & ΝΔ, και απο ποιες τραπεζες με εγγυηση τις μελλοντικές κομματικές επιχορηγήσεις? 3) Τα επισφαλη δανεια ποιός θα τα πληρωσει? 4) Μεσα σ'αυτα τα δάνεια ειναι και τα κομματικά? (δηλ. θα βγουμε και κεραταδες και δαρμένοι?) 5) Κι αφου αναφέρεις το μετοχολόγιο της ΑΤΕ μήπως θα ηταν πρέπον να αναφέρεις και το μετοχολόγιο της Πειραιώς? ή του'λάχιστον το πραγματικό ιδιοκτήτη ? Δε νομίζω να ζηταω δυσκολα απο ενα δημοσιογραφο όπως εσυ....Ευχαριστω και περιμένω απαντηση
 4/8/2012 | 11:51:28 πμ

Αυτή η είδηση έχει συνολικά 1 σχόλιo

 

Διαδώστε το άρθρο

 

       1
 

-

Αρχείο Ειδήσεων

 

Αναλυτική αναζήτηση

 
Περισσότερα από
την @Πρωτοσέλιδο

 

ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΞΑΝΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ


ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ για τα αποτελέσματα των Ευρωεκλογών! Ολα τα ποσοστά των κομμάτων από τον άνθρωπο που προέβλεψε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις (BINTEO)


ΒΙΝΤΕΟ: Εκπομπή με εκρηκτικές αποκαλύψεις από τον Γιώργο Αδαλή στο κανάλι Εγνατία της Θεσσαλονίκης για το σκάνδαλο του Θριασίου Πεδίου!


THE END !!! Μια νέα παγκόσμια “Γιάλτα” είναι προ των θυρών!!!


ΕΚΠΟΜΠΗ-ΒΟΜΒΑ ΜΕΓΑΤΟΝΩΝ σήμερα στις 22:00 το βράδυ στο Εγνατία TV

 
-
@Ελλάδα
 

Τίτλος Νέας Είδησης


.


Σφοδρή κακοκαιρία σε όλη τη χώρα


Δύσκολη νύχτα για χιλιάδες Κεφαλονίτες


Ryanair: Πτήσεις με βάσεις Αθήνα και Θεσσαλονίκη

-
@Πρωτοσέλιδο
 
ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΞΑΝΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ


-
@Πολιτική
 
«Μασάζ» στους «γαλάζιους» επιχειρεί ο Σαμαράς
Ο Πρωθυπουργός θα προχωρήσει σε απολογισμό του μέχρι σήμερα έργου της κυβέρνησης, ενώ αναμένεται να παρουσιάσει και τον «οδικό χάρτη» που θα οδηγήσει με αξιώσεις τη δικομματική κυβέρνηση στις εκλογές του Μαΐου.

 
@Αστυνομικό
 
Ξεκίνησε η δίκη του Πακιστανού που κακοποίησε τη Μυρτώ
Ο δράστης είχε μεταφερθεί από τα ξημερώματα στα δικαστήρια και κρατούνταν σε διπλανή αίθουσα από εκείνη όπου διεξάγεται η δίκη.

 
@Αμυνα
 
ΑΝ.ΕΛ.: Ανησυχία από την αθέατη «εμπλοκή» του Τουρκικού στρατού
ο κ. Καμμένος ζήτησε από τους δύο τομεάρχες να απευθυνθούν για ενημέρωση στους αρμόδιους υπουργούς

-
@Εθνικά
 
Πανηγυρίζουν οι Τούρκοι-Τα ΜΜΕ τους μιλούν για «απόβαση» στην Αττική
«Δεύτερη απόβαση του Σαχένκ στην Ελλάδα»

-
@Διεθνή
 
Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός της Ουκρανίας
Κρίσιμη συνεδρίαση σήμερα στο κοινοβούλιο της Ουκρανίας σε μια προσπάθεια να εκτονωθεί η κρίση και να σταματήσουν τα συνεχή επεισόδια και οι διαδηλώσεις κατά του Προέδρου Γιανουκόβιτς.

 
-
O καιρός σήμερα
 
Γενική πρόγνωση καιρού για Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2013
Αραιές νεφώσεις σε ολόκληρη τη χώρα οι οποίες στη Δυτική Ελλάδα σταδιακά θα πυκνώσουν

 

[σας ενδιαφέρουν]

 


 
 
-
-
 

 

Ακολουθείστε τους αρθρογράφους μας

 

πρόσφατα άρθρα
THE END !!! Μια νέα παγκόσμια “Γιάλτα” είναι προ των θυρών!!!
Το δράμα του Ελληνικού λαού στην τελευταία του “πράξη”...
Λάζαρος Ελευθεριάδης, 30/8/2013,18:12
Σχόλια :    1
«TOTUM GRAECORUM EST» !!!
Όλα είναι Ελληνικά, όλα προέρχονται από τους Έλληνες , (Μάρκος Τύ...
Λάζαρος Ελευθεριάδης, 17/8/2013,10:08
Σχόλια :    0
Η αλλαλάζουσα μετριότητα των πολιτικών αφανίζει τον μεγαλύτερο σε έκταση Δήμο της Χώρας!!!
Σε επικίνδυνα μονοπάτια οδηγείται η Λέσβος ......
Λάζαρος Ελευθεριάδης, 2/7/2013,13:07
Σχόλια :    0
 
 
άλλοι αρθρογράφοι
ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΞΑΝΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ
...
Γιώργος Αδαλής, , 12/2/2015,21:38
Σχόλια :    0
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ για τα αποτελέσματα των Ευρωεκλογών! Ολα τα ποσοστά των κομμάτων από τον άνθρωπο που προέβλεψε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις (BINTEO)
Πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, δεύτερο η Χρυσή Αυγή! Πόσα κόμματα θα εκλέξ...
Γιώργος Αδαλής, 16/5/2014,08:51
Σχόλια :    4
.
...
Γιώργος Αδαλής, 29/1/2014,15:57
Σχόλια :    0
ΒΙΝΤΕΟ: Εκπομπή με εκρηκτικές αποκαλύψεις από τον Γιώργο Αδαλή στο κανάλι Εγνατία της Θεσσαλονίκης για το σκάνδαλο του Θριασίου Πεδίου!
Ρεκόρ τηλεθέασης και μπαράζ αποκαλύψεων για μια υπόθεση που αναλύ...
Εύα Σερκίζη, 27/1/2014,18:59
Σχόλια :    0
ΕΚΠΟΜΠΗ ΒΟΜΒΑ ΜΕΓΑΤΟΝΩΝ: Να ποιοι , πως και με ποια εργαλεία δημιούργησαν την κρίση στην Ελληνική Οικονομία
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΠΡΙΝ ΤΟ ΕΞΑΦΑΝΙΣΟΥΝ: Τα 85 λεπτά που σοκάρισαν τη...
Εύα Σερκίζη, 3/6/2013,15:49
Σχόλια :    7
ΕΚΠΟΜΠΗ-ΒΟΜΒΑ ΜΕΓΑΤΟΝΩΝ σήμερα στις 22:00 το βράδυ στο Εγνατία TV
Μη χάσετε τον δεύτερο κύκλο αποκαλύψεων του ιδρυτή των AegeanTime...
Εύα Σερκίζη, 9/5/2013,15:56
Σχόλια :    1
Η Κύπρος θυσία στο Ευρώ του Αντώνη Σαμαρά!
Μήπως αυτή η πολιτική της τρικομματικής κυβέρνησης Σαμαρά, αγγίζε...
Παναγιώτης Αποστόλου, 8/5/2013,10:23
Σχόλια :    1
Το μεγάλο κόλπο με τα ακίνητα και οι ... μαζορέτες της Εθνικής Γερμανίας!!!
Τα ΕΠΤΑ στάδια του σαρωτικού σχεδίου του Τόμσεν και των Διεθνών Τ...
Γιώργος Αδαλής, 29/4/2013,17:45
Σχόλια :    3
 
 
     Υπηρεσίες που θα προσφέρουν σύντομα οι Aegean Times στους αναγνώστες

 

   Blog-Like Style
Αλλάξτε την μορφή που εμφανίζεται η κεντρική σελίδα των aegeantimes.gr και μεταμορφώστε την σε ένα blog. Για τους λάτρεις της κλασσικής προβολής στα sites.
     subscriber
Εγγραφτείτε στο νέο ανανεωμένο μας NewsLetter και γίνετε οι πρώτοι που έμαθαν τα νέα. Αρκεί να γράψετε το mail σας στο "subscriber" που βρίσκεται πάνω δεξιά στην αρχική μας σελίδα.
     web tv
Ετοιμάζονται τα στούντιο για τοWEB TV των Aegean Times
     web radio
Ηδη εκτελούμε δοκιμαστικές εκπομπές για το AegeanTimes Web Radio
     opinion
Σε μερικές μέρες θα μπορείτε όχι απλά να σχολιάσετε τα άρθρα μας αλλά να στείλετε κι εσείς το δικό σας
 

  NewsRoom | Blog-Like Style | web tv | Καιρός | Βιντεόραμα | Αρθρα αναγνωστών | Τα δικά σας σχόλια | Νομικές πληροφορίες | Σχετικά με μας | Επικοινωνία  apycom

 Οι συνεργάτες μας

  Ελλάδα | Πολιτική | Οικονομία | Αστυνομικό | Διεθνή | Απόψεις | Πρωτοσέλιδα | Τεχνολογία | Ασφάλεια | Εθνικά | Aμυνα | Διπλωματία | Ενέργεια | Ναυτιλία | Επενδύσεις   pycom

 Ερευνες

 

(c) 2011 Designed & Programmed byGeorge Adalis for Aegean Times Internet Media